19/05/2024

ชุมพร – วัดพรุใหญ่จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2567  ทำให้มีสามเณรที่อยู่ครบหลักสูตรการบรรพชา จำนวน ๕๔ รูป

ชุมพร – วัดพรุใหญ่จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2567  ทำให้มีสามเณรที่อยู่ครบหลักสูตรการบรรพชา จำนวน ๕๔ รูป

พระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2567 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพรุใหญ่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567เวลา 09.30 น  ดร.ศักดิ์สิทธ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มาเป็นประธาน ฉลองสามเณร มอบเกียรติบัตร และถวายภัตตาหาร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2567 ร่วมกับพระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ นายเอกชัย จันทร์มี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ประธานเครือข่ายสถานศึกษาประถมศึกษาปะทิว

นายเอกชัย จันทร์มี กล่าวว่า  ในนามเจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่และ ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี ๒๕๖๗ ระหว่าง วันที่๒ เมษายน -๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดพรุใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อ ท่านประธานในพิธี ดังนี้ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๗ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความ ร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ กับวัดพรุใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญมายุครบ๗๒ พรรษา และ ถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส วันครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ๒ เมษายน การดำเนินงานโครงการเริ่มต้นจากการประสานงานปรึกษาหารือพระครูสถิตญาณปยุติ เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ มาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สรุปผลการปรึกษาหารือคือจะใช้สถานที่ของวัดพรุใหญ่เป็นที่ดำเนินการโครงการโดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เป็น ช่วงเวลาการบรรพชา ผลการประสานงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำให้มีนักเรียนสมัครเข้าบรรพชา จำนวน ๗๔ คน ได้กำหนดให้มีการมอบตัวผู้เข้าบรรพชา เมื่อวันที่๓๐ มีนาคม๒๕๖๗ ทำพิธีปลงผมนาคเมื่อวันที่๑ มีนาคม๒๕๖๗และทำพิธี บรรพชา เมื่อวันที่๒ เมษายน ๒๕๖๗ และทำพิธีฉลองสามเณรเมื่อวันที่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตลอดระยะเวลาการบรรพชา พระครูสถิตญาณปยุต ได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา การทำกิจกรรมตามภารกิจของสงฆ์ การอบรมสั่งสอน ให้สามเณรประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ฝึกการสวดมนต์ฝึกการให้ศีลที่เป็นเบื้องต้น ฝึกการปฏิบัติงานที่เป็นพื้นฐานของชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดเวลาของการบรรพชา สามเณรทุกรูปมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสามเณร การศึกษาเล่าเรียนในหลักของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน ทั้งนี้เพราะพระครูสถิตญาณปยุตได้กำหนดให้มีพระสงฆ์ในวัดปฏิบัติหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยง จำนวน๘ รูป คอยเป็นที่ปรึกษา อำนวยความสะดวก ดูแลความประพฤติและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด ระหว่างระยะเวลาที่บรรพชา ได้มีสามเณรลาสิกขาไปจำนวน๒๐ รูป ทำให้มีสามเณรที่อยู่ครบหลักสูตรการบรรพชา จำนวน ๕๔ รูป ซึ่งกำหนดให้มีการลา สิกขาในวันที่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อไปเข้าสู่ระบบการศึกษาในสถานศึกษา ต่อไป

ในโอกาสนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ มีปัจจัยถวายให้วัดเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับพระภิกษุและสามเณร และยังมีส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งพระครูสถิตญาณปยุตมีความเห็นว่าควรจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาของสามเณรต่อไป ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑โดยถวายให้กับสามเณรทุกรูปที่บรรพชาและอยู่ครบหลักสูตร และถวายพระพี่เลี้ยงสามเณรในวันนี้พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้ทุกรูป การดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ทางวัดได้รับความร่วมมือในการประสานงานทีมงานข้าราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๑ เป็นอย่างดียิ่ง และได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนชาวบ้านพรุใหญ่ ผู้ปกครองของสามเณร ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้เข้ามา ช่วยเหลืองานต่างๆทั้งแรงกายและปัจจัย นับได้ว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการในระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง และที่สำคัญยิ่งคือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ซึ่งท่านได้ให้ความสำคัญกับโครงการและเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความตั้งใจเป็นอย่างดียิ่ง จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ วัดพรุใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและชาวบ้านวัดพรุใหญ่ ขอขอบคุณดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต ๑ เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณครับ

ดร.ศักดิ์สิทธ์ แร่ทอง เปิดเผยว่า กระผมมีความรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความเมตตาจากพระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เข้ามาร่วมดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณร ฤดูร้อนปี๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดพรุใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ผมขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง   จากการรายงานถึงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจนกระทั่งได้รับทราบผลการดำเนินงาน ผมมีความเห็นว่าทุกคนที่ร่วมกันทำงานและทางวัดพรุใหญ่ได้ทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมแก่สามเณร ในระยะเวลา๔๐ วันที่ผ่านมานั้น นับว่าเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากพอสมควร และเมื่อได้มาเห็นสามเณรที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบร้อยปลอดภัย ทำให้ผมรู้สึกขอบพระคุณพระครูสถิตญาณปยุตและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านอย่าง สูงสุดครับ แม้ว่าจะมีสามเณรส่วนหนึ่งต้องลาสิกขาไปก่อน ก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติและเชื่อมั่นว่าพระครูสถิตญาณปยุตท่านได้แก้ปัญหาให้กับสามเณรแต่รูปอย่างรอบคอบเหมาะสมแล้วครับ ทราบว่าวันที่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คือวันพรุ่งนี้ เป็นวันที่สามเณรลาสิกขาและเตรียมตัวไปเข้าเรียนตามระบบในโรงเรียนและได้รับเงินเป็นทุนการศึกษาไปด้วยแม้ว่าไม่มากนักแต่ก็พอช่วยลดภาระของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง ผมขอให้สามเณร ทุกรูป ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการบรรพชาไปปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียน เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นประโยชน์ของการได้เข้ามาเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการช่วยกันดำรงไว้ในพระพุทธศาสนาต่อไป

  

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป