18/05/2024

ปทุมธานี “ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรสตรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้”

ปทุมธานี “ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรสตรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้”

 

 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ ให้แก่สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และสมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการฯ

 

นางณัฏฐนันท์ กำจัด นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ ในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯ เน้นการฝึกทักษะอาชีพในลักษณะ หลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการตลาดโดยทั่วไป และมีต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก นำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตลาด และช่องทางการตลาดออนไลน์ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้สตรีเกิดการรวมกลุ่ม และพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ ที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯ จำนวน ๒๐๐ คน

 

โอกาสนี้ นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบทุนการศึกษาของสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน ๑๙ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นที่ยอมรับของสังคม ใน ๗ สาขา จำนวน ๑๐ ราย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป