28/05/2024

แม่ฮ่องสอน-ประธานชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการสบเมย จัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพสร้างศักยภาพให้คนพิการและผู้ดูแล

แม่ฮ่องสอน-ประธานชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการสบเมย จัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพสร้างศักยภาพให้คนพิการและผู้ดูแล
ณ.อาคารเอนกประสงค์ อบ.ต.แม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายยุทธนา ชลายะนนท์ ประธานชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอสบเมย เปิดเผยว่า ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปพริกกระเหรี่ยง หลักสูตร ทำน้ำพริกคั่วกุ้ง น้ำพริกปลาป่น น้ำพริกแกงเผ็ด ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ อำเภอสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 8 – 10 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิด
นายยุทธนา ชลายะนนท์ ประธานชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า คนพิการในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคนพิการ ที่จดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว จำนวน 1,231 ราย ประกอบด้วยคนพิการ ทั้ง 7 ประเภท ดังนี้ 1.ทางการเห็น จำนวน 188 ราย 2. ทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย จำนวน 257 ราย 3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 566 ราย 4.ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 51 ราย 5. ทางสติปัญญา จำนวน 50 ราย 6. ทางการเรียนรู้ จำนวน 5 ราย 7. ทางออทิสติก จำนวน 1 ราย และคนพิการซ้ำซ้อน จำนวน 113 ราย ส่วนใหญ่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ มีอาชีพรับจ้าง ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวคนพิการในอำเภอสบเมย ประจำปี พ.ศ. 2567 ทางชมรมจึงได้จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปพริกกระเหรี่ยง หลักสูตร น้ำพริกคั่วกุ้ง น้ำพริกปลาป่น และน้ำพริกแกงเผ็ด ให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และ ครอบครัวคนพิการ อย่างน้อยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเองที่บ้าน หรือผลิตขายในชุมชนเพื่อลดรายจายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป