21/05/2024

ร้อยเอ็ด…พร้อมเลือกตั้ง สว. ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เผยเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือก สว. ปี 2567

ร้อยเอ็ด…พร้อมเลือกตั้ง สว. ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เผยเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือก สว. ปี 2567  ย้ำบูรณการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การเลือก สว. ทั้งระดับอำเภอ และจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

วันนี้( 14 พฤษภาคม 2567 ) เวลา 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567

นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  การจัดประชุมในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อร่วมรับทราบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด การกำหนดสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด และการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด เพื่อให้การจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันได้ครบวาระในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ตามบททั่วไป ดังนั้น จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดตั้งศูนย์เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่อยู่ 579 หมู่ 4 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  หากประชาชนมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับการเลือก สว. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โทร.  043 516494 หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444

 

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้จะมีการเลือกผู้แทนตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมการจัดบุคลากร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการเลือก สว. ในทุกระดับ โดยทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างใกล้ชิด และจัดให้มีการประชุมซักซ้อมในทุกลำดับขั้นตอนภายใต้การดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงขอยืนยันและให้มั่นใจว่า จังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีบุคลากรที่เพียงพอสำหรับการอำนวยความสะดวก สนับสนุนให้การเลือก สว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม ในทุกพื้นที่

 

โดยจังหวัดร้อยเอ็ด โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้มีการประชาสัมพันธ์การเลือก สว. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของจังหวัด อำเภอ รวมถึงช่องทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง ซึ่งหากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนในการสมัครหรือการเลือก สว. ผ่านแอปพลิเคชัน “ThaiD” หรือบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัล เพื่อติดต่อขอรับเอกสารได้ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอทั้ง 20 แห่ง รวมถึงทางโทรศัพท์ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชม.

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป