18/05/2024

อุตรดิตถ์-คณะศรัทธาวัดหัวดง อ.ลับแล เดินทางมาให้กำลังใจ เจ้าอาวาส วัดหัวดง เจ้าคณะ ตำบลแม่พูล ภายหลังจากถูกสั่งพักตำแหน่งหน้าที่

อุตรดิตถ์-คณะศรัทธาวัดหัวดง อ.ลับแล เดินทางมาให้กำลังใจ เจ้าอาวาส วัดหัวดง เจ้าคณะ ตำบลแม่พูล ภายหลังจากถูกสั่งพักตำแหน่งหน้าที่

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
คณะศรัทธาวัดหัวดง ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ กว่า 300 คน เดินทางมายังวัดหัวดง เพื่อ ให้กำลังใจ พระครูสุทธิสีลธาดา (สีมา)เจ้าอาวาสวัดหัวดง เจ้าคณะตำบลแม่พูล ที่ถูกพักจากตำแหน่งหน้าที่ เจ้าคณะตำบลแม่พูล เจ้าอาวาสวัดหัวดง เนื่องจากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองลับแลกับร้านค้า ขอใช้พื้นที่สำหรับการขายสินค้าทางการเกษตร(ตลาดผลไม้วัดหัวดง) ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งสองฝ่าย แก่ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเพื่อความถูกต้องและดีงามแห่งพระศาสนา และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์

 

จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครองและฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และทางคณะสงฆ์อำเภอได้แจ้งให้ พระครูสุทธิสีลธาดา เจ้าคณะตำบลแม่พูลเจ้าอาวาสวัดหัวดง ได้เปิดตลาดผลไม้วัดหัวดง ภายหลังจากมีคำสั่งปิด แต่พระครูสุทธิสีลธาดา เจ้าคณะตำบลแม่พูลเจ้าอาวาสวัดหัวดงไม่ยอมเปิดตลาด เนื่องจากคณะกรรมการวัดและคณะศรัทธาของทางวัดหัวดง ไม่ต้องการให้เปิดตลาดขึ้นมาใหม่อีก เพราะต้องการใช้พื้นที่ของวัดในการสร้างกำแพงเป็นแนวเขตของวัดและจัดสร้างสถานที่จอดรถไว้ให้พุทธศาสนิกชนที่มาวัดได้มีที่จอดรถอย่างสะดวกสะบาย ทั้งนี้ทางเทศบาลหัวดงก็ได้จัดสถานที่รองรับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรชาวสวน ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือตลาดผลไม้สินค้าโอทอปเทศบาลหัวดง

 

จากกรณีดังกล่าว ทางคณะสงฆ์อำเภอลับแล ได้มีการประชุมพิจรณาแล้วมีความเห็นว่าทางพระครูสุทธิสีลธาดา เจ้าคณะตำบลแม่พูลเจ้าอาวาสวัดหัวดงไม่ปฏิบัติตาม หนังสือที่ หนังสือ ที่จจ.อต.23/2567สำนักงาน เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอาศัยอำนาจตามความในข้อ 55 (3) และ ข้อ 56 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24(พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535จึงให้ พระครูสุทธิสีลธาดา เจ้าคณะตำบลแม่พูล เจ้าอาวาสวัดหัวดง ตำบลแม่พูลอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พักจากตำแหน่งหน้าที่ เจ้าคณะตำบลแม่พูล เจ้าอาวาสวัดหัวดงตั้งแต่วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 เป็นต้นไป คำสั่งลง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

 

ทั้งนี้คณะศรัทธาวัดหัวดงกว่า 300 คน ที่เดินทางมาให้กำลังใจพระครูสุทธิสีลธาดา เจ้าคณะตำบลแม่พูลเจ้าอาวาสวัดหัวดง ได้มีการลงรายชื่อเพื่อยื่นต่อนายอำเภอลับแล ได้มีการดำเนินการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจรณาคำสั่ง การสั่งพักจากตำแหน่งหน้าที่ เจ้าคณะตำบลแม่พูล เจ้าอาวาสวัดหัวดง ใหม่อีกครั้งโดยมีนายอิทธิศักดิ์ ต๊ะคำ ปลัดอำเภอลับแล ฝ่ายความมั่นคง ได้เดินทางมารับหนังหนังสือจากคณะศรัทธาวัดหัวดง ที่วัดดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป