15/06/2024

ลำพูน – กกต.ประจำ จ.ลำพูน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สว.

ลำพูน – กกต.ประจำ จ.ลำพูน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สว.

 

วันที่ 17 พ.ค. 67 เวลา 09:00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ที่ ร.ร.แกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีนายบุญส่ง ไชยมณี หสจ.ลำพูน, พ.ต.อ. วชิระ กาญจนวิภาดา รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน, นางชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผอ.กกต.จ.ลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำ จ.ลำพูน, คณะกรรมการระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางชรินทร์ทิพย์ ผอ.กกต.จ.ลำพูน กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(สว.)มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบททั่วไปของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รวมทั้งการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา การแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดลำพูนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวน 128 คน ประกอบด้วย บุคคลที่มีความสนใจจะลงสมัครรับเลือก สว., ผู้ช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือก สว., สื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายต่างๆ และบุคลากรของ สนง.กกต.ประจำ จ.ลำพูน

ด้านนายอนุพงษ์ฯ กล่าวว่า สนง.กกต.ประจำ จ.ลำพูน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกเป็น สว. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำและชอบด้วยกฎหมาย จะส่งผลทำให้การเลือก สว.ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วย
กฎหมาย..

สำหรับกิจกรรมตลอดทั้งวันประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา และกระบวนการในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา”, การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ผู้สมัครรับเลือก สว. การสมัครรับเลือก และการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา” อาทิ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร การรับสมัคร การลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา, การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือก สว.ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567” และการบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ข้อห้าม ฐานความผิด และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561”

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป