24/06/2024

แม่ฮ่องสอน- ออกประกาศให้พื้นที่ 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน ของอำเภอแม่สะเรียง เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน

แม่ฮ่องสอน- ออกประกาศให้พื้นที่ 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน ของอำเภอแม่สะเรียง เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกประกาศ เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. ได้เกิดเหตุวาตภัย ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฎร สถานที่ราชการ เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน จึงประกาศให้พื้นที่ 26 หมู่บ้าน 4 ตำบล อ.แม่สะเรียง ซึ่งประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,8,11,12,13
ต.แม่ยวม 9 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต.แม่สะเรียง 6 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 6,8,9,11,12,13 ต.บ้านกาศ และ 2 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ ที่ 1 หมู่ที่ 10 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
หมู่ที่ 1,10 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ขณะที่การช่วยเหลือยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง องค์กรปกครองทยอยแจกจ่ายกระเบื้อง สังกะสี มุงหลังคาบ้าน เนื่องจากบ้านเรือนราษฏรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง หลายหน่วยงานได้ระดมกำลังพลในการช่วยเหลือราษฏรอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฏรได้มีที่อยู่อาศัยหลังพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำเอาหลังคาบ้านเรือนปลิววอน 645 ครัวเรือน 2,336 คน วัด โรงเรียนสถานที่ราช การ รวม 24 แห่ง ได้รับความเสียหายในครั้งนี้
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป