15/06/2024

เลย -​จัดแถลงข่าวการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ของจังหวัดเลย สร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

เลย -​จัดแถลงข่าวการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ของจังหวัดเลย สร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 19 พ.ค.67 เวลา 14.00 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายอนุกูล ศรีจันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ ร่วมกันแถลงข่าวการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ของจังหวัดเลย โดยมีส่วนราชการ ประชาชนผู้ที่มีความสนใจจะลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากทุกกลุ่มอาชีพ จาก 14 อำเภอ ร่วมแถลงข่าว ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน และสื่อมวลชน ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง


ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 107 บัญญัติให้วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงาน หรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย ของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทำให้ประชาชนมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ในการดำเนินการเลือกกันเองนั้น ให้ดำเนินการตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ ประกอบกับมีพระบรมราชโองการ ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ขึ้น และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567

เดวิท​ โชคชัย​ รายงาน​ 092-5259777​

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป