19/06/2024

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง ทำบุญวันวิสาขบูชา พร้อม มอบแผ่นธรรมนาวา “วัง” “หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์”

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง ทำบุญวันวิสาขบูชา พร้อม มอบแผ่นธรรมนาวา “วัง” “หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์”
ณ วัดสุพรรณรังษี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา“ พร้อมมอบแผ่นธรรมนาวา”วัง”พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 100,000 แผ่น เพื่อนำไปมอบให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดย วันนี้ทางอำเภอแม่สะเรียงได้มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาทำบุญเนื่องใน วันวิสาขบูชา
สำหรับ”หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์” ฉบับธรรมนาวา “วัง” เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคติธรรม ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้นำไปเผยแพร่ขยายผลทุกช่องทาง และนำไปบรรจุไว้ในการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศ ตลอดปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนอย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขที่พึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป