24/06/2024

สระแก้ว – อบต.บ้านแก้ง จัดงานอำเภอสุขภาพดี Healthy Cities MODELS ชู 7 ดี เมืองสระแก้ว

สระแก้ว – อบต.บ้านแก้ง จัดงานอำเภอสุขภาพดี Healthy Cities MODELS ชู 7 ดี เมืองสระแก้ว กินดี อยู่ดี อารมณ์ดี สติปัญญาดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี และระบบบริการสุขภาพดี” ยกระดับ 30 บาท เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง ต้นแบบ “หมู่บ้าน/ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยความร่วมมือ “บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ สถานประกอบการ” ภายใต้อำเภอสุขภาพดี Healthy Cities MODELS อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งมีนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว ,นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง รายงานว่า โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง ตำบลต้นแบบ “หมู่บ้าน/ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยความร่วมมือ “บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ สถานประกอบการ” ภายใต้อำเภอสุขภาพดี Healthy Cities MODELS อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบาย ยกระดับ 30 บาท เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญในการสร้างสุขภาพคนไทย และได้กำหนดนโยบายสำคัญ ภายใต้การพัฒนาเมืองต้นแบบสุขภาพ Healthy City Models”เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน” ประกอบไปด้วย 7 ดี ได้แก่ กินดี อยู่ดี อารมณ์ดี สติปัญญาดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี และระบบบริการสุขภาพดี

ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ระบุว่า นโยบายอำเภอสุขภาพดี ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะของประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเองตามกลุ่มวัย และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งอำเภอเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ/ตำบล ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตำบลต้นแบบ ซึ่งพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง และขับเคลื่อน “หมู่บ้าน/ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ , คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสระแก้ว , ผู้บริหารสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง , บุคลากรสาธารณสุขในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว ผู้นำชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้าน , อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านแก้ง ชมรมออกกำลังกาย/ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านแก้ง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง เข้าร่วมจำนวน 500 คน

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้มอบประกาศเกียรติบัตร และกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง ต้นแบบ “หมู่บ้าน/ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยความร่วมมือ”บ้าน วัด โรงเรียนส่วนราชการ สถานประกอบการ” ภายใต้อำเภอสุขภาพดี Healthy Cities MODELS อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเยี่ยมชมนิทรรศการ อำเภอสุขภาพดี อำเภอเมืองสระแก้ว ตามลำดับอย่างเป็นกันเอง ซึ่งบรรกาศภายในงานมีการแข่งขันตำส้มตำหลากหลาย การแสดงของกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว การแสดงของเด็กพิเศษในพื้นที่ ภายใต้รูปแบบการพัฒนาเมืองต้นแบบสุขภาพ Healthy City Models เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน จ.สระแก้ว

ภาพข่าว : เด่นชัย วิสุทธิ์วุฒิพงศ์ ทีมข่าวสระแก้ว/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป