13/06/2024

ปทุมธานี ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) ณ เทศบาลเมืองลาดสวาย ปทุมธานี

ปทุมธานี ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) ณ เทศบาลเมืองลาดสวาย ปทุมธานี

 

 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.67 เวลา 09.00 น.ที่ เทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในโอกาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว เพื่อให้ความรู้ความเข้า ในบทบาทหน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน การสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนการสร้างความรับรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ต่อการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ และเพื่อศึกษาปัญหาเชิงประเด็นที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน

 

โดยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีการแบ่งกลุ่มสอบถามประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและบริการขั้นพื้นฐาน 2) ด้านการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน 3) เรื่องที่ต้องการให้องค์กรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหา 4) ด้านอาชีพ การสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5) ด้านที่ดิน ที่อยู่อาศัย และ 6) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป