15/06/2024

ปทุมธานี ชาวพุทธในทวีปยุโรป ร่วมกับ UN จัดกิจกรรมรำลึกวันวิสาขบูชานำสันติภาพสู่คนทั้งโลก

ปทุมธานี ชาวพุทธในทวีปยุโรป ร่วมกับ UN จัดกิจกรรมรำลึกวันวิสาขบูชานำสันติภาพสู่คนทั้งโลก

 


วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ชาวพุทธในทวีปยุโรป ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรมรำลึกวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 
กิจกรรมรำลึกวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2567 โดยในปีนี้จัดตรงกับวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เกิดจากความร่วมมือของคณะผู้แทนถาวรไทยและศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา องค์การสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ส.ธ.ย. คณะสงฆ์นานาชาติกว่า 200 รูป โดยมีพุทธศาสนิกชนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวล มนุษย์ทั้งหลายในโลก จะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วย กล่าวคือ ทรงสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ ให้รู้จักช่วยเหลือสัตว์ เหตุผลสำคัญ อีกประการหนึ่งคือ พระองค์ ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทน

 
ด้าน นาง Tatiana Valovaya ผู้อำนวยการสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวในพิธีรำลึกวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกว่า “วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของทุกคนในโลก เป็นวันที่เรามาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ อาทิ ความเมตตา ความอดทน ที่เป็นคำสอนอันจะนำมาซึ่งสันติภาพของคนทั้งโลก ขอบคุณคณะทูตานุทูตไทยและศรีลังกาที่จัดงานนี้ขึ้น”จากนั้นคณะฑูตนานาชาติ อาทิ เมียนมา ลาว ศรีลังกา จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เป็นต้น ได้กล่าวสรรเสริญพระคุณของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และความสำคัญของวันวิสาขบูชา ต่อด้วยคณะสงฆ์นานาชาติเจริญพระพุทธมนต์บทเมตตาสูตร

 
ผู้แทนพระธรรมฑูตไทยในทวีปยุโรปกล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาใจความว่า “พระพุทธองค์ทรงใช้เวลาตลอดพระชนม์ชีพสอนสั่งการได้มาซึ่งความสุขบนหลักอหิงสา พระองค์ตรัสว่า ผู้ใดแสวงหาความสุข เพื่อตนเบียดเบียนสัตว์ ผู้ต้องการความสุขด้วยอาชญา ผู้นั้นละโลกไปแล้ว ย่อมไม่ได้ความสุข พระศาสดาไม่ได้เพียงสอนการทำสมาธิ แต่ยังให้แนวทางการแก้ปัญหาในโลกปัจจุบันที่ยังคงมีประสิทธิภาพ แม้จะยาวนานมา 2,500 ปีแล้วก็ตาม การสร้างสันติภาพด้วยวิธีเดิมๆ อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ เราควรต้องใช้แนวทางของพระศาสดาเพื่อสันติภาพ วิสาขบูชาจึงเป็นวันที่เราระลึกถึงการมามีส่วนร่วมเพื่อสร้างสันติภาพด้วยกันพร้อมๆไปกับการแก้ปัญหาโลก เพราะสงครามเกิดจากใจมนุษย์ สันติภาพจึงต้องสร้างจากในใจมนุษย์ สันติภาพโลกต้องเริ่มจากสันติสุขภายใน นี่คือเส้นทางการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนของพระพุทธองค์“

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป