24/06/2024

เชียงใหม่-เกษตรเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 13

เชียงใหม่-เกษตรเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 13

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น.นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมทั้ง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตมะม่วง ผู้ชนะการประกวดส้มตำมะม่วงลีลา ผู้ชนะการประกวดการแข่งขันการแปรรูปอาหารจากมะม่วง (ข้าวเหนียวมะม่วง) ผู้สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานฯ และเยี่ยมชมงานณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นจำนวนมาก เป็นมะม่วงคุณภาพดี ออกหลังจากจังหวัดอื่น ๆ  หรือเป็นมะม่วงล่าฤดู เกษตรกรมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และเครือข่ายในการผลิตมะม่วงที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงมาถึง 12 ครั้ง

และในปีนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานวันมะม่วงและของดี   เมืองเชียงใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ แสดงผลงานการส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง จัดประกวด/แสดงผลผลิตมะม่วงพันธุ์การค้าของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมการบริโภค การจำหน่ายผลผลิตมะม่วง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

อีกทั้งมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ต้องการ  ของตลาด เพราะมีผลผลิตที่มีคุณภาพดี รสชาติหอมหวานและอร่อย ตลอดจนมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงที่มีความสามัคคี และมีความเข้มแข็ง สามารถร่วมกัน เพื่อจัดการการผลิตและการตลาดมะม่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอขอบคุณคณะผู้จัดงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเกษตรกร ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2567 นี้เป็นอย่างดี

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยมีพื้นที่ปลูกมะม่วง จำนวน 73,000 ไร่ ผลผลิตรวม 62,672 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 887 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์มะม่วงที่สำคัญ ได้แก่ น้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้เบอร์ 4โชคอนันต์ มหาชนก จินหวง (นวลคำ) แดงจักรพรรดิ งาช้างแดง มันขุนศรี มันศรีวิชัย เขียวเสวย อาร์ทูอีทู เป็นต้น มะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่เป็นมะม่วงที่มีคุณภาพดี คือ รูปทรงสวย ผิวดีสีสวย รสชาติดี เพราะดินดี แดดดี และอากาศเย็น นอกจากนั้นยังเป็นมะม่วง  ที่ออกหลังฤดูกาล คือออกชุดสุดท้ายหลังจากที่จังหวัดอื่นออกหมดแล้ว หรือเรียกว่า “มะม่วงล่าฤดู” (พฤษภาคม – กรกฎาคม)

จุดเด่นอีกประการของชาวสวนมะม่วง ในจังหวัดเชียงใหม่ คือ มีการรวมกันเป็น กลุ่ม/องค์กรเกษตร เพื่อร่วมกันควบคุมคุณภาพมะม่วงให้ตรงกับความต้องการของตลาด และร่วมกันทำการตลาด โดยใช้จุดรวบรวมผลผลิตในแต่ละชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในการติดต่อประสานงานกัน โดยมีมากกว่า 15 กลุ่ม และมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ (ค.ชม.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ซึ่งมีการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความเข้มแข็ง สามัคคี ของสมาชิกชาวสวนมะม่วง และประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง มาถึง 12 ครั้ง โดยในปีที่ผ่านมาสร้างยอดจำน่าย 1.3 ล้านบาท และได้เชื่อมโยงผู้ค้ารายใหม่ให้กับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก

และในปีนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจัดทำโครงการวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการเดิม  และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ แสดงผลงาน การส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง จัดประกวด/แสดงผลผลิตมะม่วง การส่งเสริมการบริโภค การจำหน่ายผลผลิตมะม่วง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่อีกช่องทางหนึ่ง

โดยหวังว่าจะสามารถประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ได้รับทราบ และร่วมกันอุดหนุนผลผลิตมะม่วงของชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรมีช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น สามารถระบายผลผลิตมะม่วงในฤดูกาลได้หมด ลดความเสี่ยงจากราคามะม่วงตกต่ำ ตลอดจนได้เครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตร   และแปรรูปเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการผลิตและการตลาดได้ในอนาคต

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป