21/07/2024

สุโขทัย-ผู้ตรวจพาณิชย์ ร่วมขับเคลื่อนการทำตลาดสินค้าในสุโขทัย

สุโขทัย-ผู้ตรวจพาณิชย์ ร่วมขับเคลื่อนการทำตลาดสินค้าในสุโขทัย

 

 

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาคของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 โดยเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ

 

อาทิ สถานการสินค้าเกษตร การผลักดันการตลาดโดยใช้ Soft Powe และ Influencer พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค รวมทั้งให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมศรีชุม ชั้น 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และลงพื้นที่ดูงาน ณ สังคโลก อาร์ต ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย และวิทยาลัยใต้ถุนบ้าน ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ

 
และพร้อมคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดสุโขทัย แนวทางการส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการ โดยใช้ Soft Powe และ Influencer สู่เป้าหมายกับเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดสุโขทัย

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป