23/07/2024

กาฬสินธุ์เดินหน้าขับเคลื่อนมุ่งสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนมุ่งสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ 5 ประการ ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

 

 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 พร้อมนำทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อน จ.กาฬสินธุ์ สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ และมอบเกียรติบัตรคนดีศรี จ.กาฬสินธุ์ มอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และมอบเกียรติบัตรชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
โดยมีนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พระเถรานุเถระ นางศิรดา มาลาสาย วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหารสถานศึกษา ครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

 

นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 267 ครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน และพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมสู่การปฏิบัติ และนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของชุมชนองค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ บูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ทุกภาคส่วนในจังหวัด
โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อน จ.กาฬสินธุ์สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ พิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรี จ.กาฬสินธุ์ มอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และมอบเกียรติบัตรชุมชนองค์กร และอำเภอคุณธรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมของชุมชนองค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ การแสดงศิลปวัฒนธรรม “รวมใจ ใฝ่คุณธรรม” นำฮอยศิลป์ถิ่นอีสาน และการแสดงสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

   

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม สู่การปฏิบัติ พัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างตามคุณธรรม 5 ประการ
ประกอบด้วย ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู อันเป็นรากฐานในการสร้างสังคมคุณธรรม ที่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสำคัญ เพื่อความมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดี และขยายผลไปสู่เครือข่ายคุณธรรม ซึ่งหลักคุณธรรม 5 ประการนี้จะเป็นหลักคุณธรรมร่วมของ จ.กาฬสินธุ์ ที่จะกำหนดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของจังหวัด โดยการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน มุ่งสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ อันเป็นเป้าหมายต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป