นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการ…

Read More

กองเรือยุทธการ จัดอบรมพลทหาร ให้ความรู้ ปลูกฝังศาสตร์พระราชา เพื่อนำพาสู่การปฏิบัติตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) รุ่นที่ 3

กองเรือยุทธการ จัดอบรมพลทหาร ให้ความรู้ ปลูกฝังศาสตร์พระราชา เพื่อนำพาสู่การปฏิบัติตามแนวท…

Read More

ชลบุรี เปิด โครงการถนนกินได้ และศูนย์ปีนสุขชุมชน แปลงโคก หนอง นา โมเดล ให้ประชาชนเข้าเก็บพืชสวนครัวฟรีได้ทุกวัน (ชมคลิป)

รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ในพิธีเปิดป้าย “โครงการถนนกินได้ และศูนย์ปีนสุ…

Read More

นราธิวาส-สืบสาน รักษา ต่อยอด” ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นราธิวาส-สืบสาน รักษา ต่อยอด” ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.อ.ภัทรช…

Read More

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์ปาโจ เพื่อขับเคลื่อน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์ปาโจ เพื่อขับเคลื่อน และพัฒนาเป็นแหล่งท่…

Read More