22/07/2024

เพชรบูรณ์-วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

เพชรบูรณ์-วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

ที่ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม“คนเพชรบูรณ์ สำนึกรัก บ้านเกิดเมืองนอน” โดยมีนางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ เครือข่ายด้านศาสนา เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่าย สภาวัฒนธรรม เครือข่ายภาคชุมชน/ประชาสังคม เข้าร่วม

นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 – 2565 และขยายผลต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีนำไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เป็นจังหวัดที่มีเครือข่ายทางสังคมที่โดดเด่น มีนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ควรค่าแก่การพัฒนายกระดับขยายผลเป็นจังหวัดคุณธรรม

โดยการค้นหา สนับสนุนการพัฒนาต่อยอด การจัดการความรู้ การขยายผลกิจกรรม/โครงการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่าย 130 องค์กร ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการกำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ว่า “เพชรบูรณ์ สำนึกรัก บ้านเกิดเมืองนอน” เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมที่เริ่มต้นจากครอบครัว ชุมชน องค์กรของตนเองเป็นสำคัญ และขยายผลขับเคลื่อนคุณธรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรม กระบวนการสร้างความตระหนักรักในท้องถิ่นของตนเอง และบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “คนเพชรบูรณ์ สำนึกรัก บ้านเกิดเมืองนอน” มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยทีมวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อประเมินสถานการณ์คุณธรรม ต้นทุนคุณธรรมเพื่อให้สร้างต้นแบบแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่โดยทีมวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยากรแกนนำจังหวัดเพชรบูรณ์

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป