23/07/2024

สุโขทัย-ท่องเที่ยวและกีฬาสุโขทัยนำร่องแพลตฟอร์มข้อมูลการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาสุขภาพที่ดีของประชาชน

สุโขทัย-ท่องเที่ยวและกีฬาสุโขทัยนำร่องแพลตฟอร์มข้อมูลการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาสุขภาพที่ดีของประชาชน

วันนี้ เวลา 09.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายศึกษา สุวรรณธาดา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit challenge) กิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย (Challenge) โดยมีนายพงสรรค์ ตั้งมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดการอบรมฯโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit challenge) กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ในรูปแบบท้าทาย (Challenge) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงโอกาสในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอให้เป็นวิถีชีวิต มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นำแคลอรี่ที่สูญเสียไปจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬามาใช้ประโยชน์


นำข้อมูลมาติดตามคำนวณผ่านโปรแกรม Application Calories Credit challenge และบันทึกเป็นการสะสมแคลอรี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเครือข่ายการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการในพื้นที่ จำนวน 50 คน และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit challenge) กิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย (Challenge) โดยมีวิทยากร ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย มาร่วมบรรยายให้ความรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกาย สะสมแคลอรี (Calories) นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรและ การสมัครติดตั้งโปรแกรม Application Calories Credit challenge” ณ เรือนนริศรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุโขทัย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป