19/07/2024

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ องค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (เดือนธันวาคม 2565-พฤษภาคม 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

พร้อมทั้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้นำเสนอประเด็นและผลการขับเคลื่อนวาระสำคัญต่าง ๆ อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และ PM 2.5, การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง, การสร้างการรับรู้ให้ประชาชน/หอกระจายข่าว, การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการบริหารจัดการน้ำ, การบริหารจัดการขยะ, การบริหารงบประมาณ, โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน, การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องอื่นๆ.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป