21/07/2024

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ กับ เจ้าหน้าที่ อบจ.พิษณุโลก

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ กับ เจ้าหน้าที่ อบจ.พิษณุโลก


วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการขับเคลื่อน ระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ที่ ห้องประชุมนครสรลวงสองแตว อาคารบีงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. ในการดำเนินการตามแนวทางเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมให้การบริหารงานของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และป้องปราม การทุจริตเชิงรุก ในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย


การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท.
และในหัวข้อ แนวทางการเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายโดย นายสุภาพ ศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 6
และในหัวข้อ แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐและแนวทางการขับเคลื่อน No Gift Policy บรรยายโดย นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ปปท. เขต 6 ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป