24/07/2024

สุโขทัย โรงเรียนสวรรค์อนันต์ฯเปิดกว้างการไว้ทรงผมนักเรียนตามเพศสภาพอนาคตทำห้องน้ำ lgbtq+

สุโขทัย โรงเรียนสวรรค์อนันต์ฯเปิดกว้างการไว้ทรงผมนักเรียนตามเพศสภาพอนาคตทำห้องน้ำ lgbtq+
https://youtu.be/Er8iqx-1nOM
จากเพจเฟสบุ๊คของสภานักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัยแห่งหนึ่ง ได้ออกประกาศตัวอย่างตามระเบียบทรงผมของนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2566 ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมกันในสังคมของรั้วโรงเรียน ทางโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจึงได้ออกกฎระเบียบทรงผมเพื่อความเท่าเทียมกันของนักเรียนที่เป็นเพศทางเลือก และทรงผมที่สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาทุกคน โดยอยู่ในขอบเขตกฎระเบียบของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา และ สำหรับทรงผมเพศวิถีนักเรียนคนใดมีความประสงค์ที่จะไว้ ต้องให้ผู้ปกครองและนักเรียนยื่นใบคำขออนุญาตที่ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป นั้นสร้างความพอใจแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองจนเป็นที่กล่าวขานและแชร์โพสท์ของโรงเรียนอย่างขวางด้วยความชื่นชม
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กล่าว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ โดยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ได้กำหนดลักษณะทรงผม และความเหมาะสมของ เพศสภาพทั้งวิถีชายและวิถีหญิง และมีข้อห้ามที่ตกลงกันในการประชุมร่วมกับตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และอาจารย์ฝ่ายปกครองคือ ห้ามย้อมสีผม ไม่ดัดผม ไม่ไถข้างหูสำหรับนักเรียนเพศวิถีชาย และไม่ดัดผม ไม่ไว้หน้าม้า ไม่ย้อมสีผมและไม่ไว้หนวดเคราสำหรับเพศวิถีหญิง และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนการประกาศใช้  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนไว้ในระบบสารสนเทศ   และดำเนินการแจ้งให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาทราบเป็นการทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติตนของนักเรียนมีความถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทางด้านอาจารย์พรพล อ่ำทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองกล่าวว่า เด็กๆมีความเข้าใจในขอบเขตที่ได้มีการประชุมร่วมกัน และพร้อมจะทำตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยตนเองก็ดีใจที่เห็นพัฒนาการด้านความคิดของเด็กยุคใหม่ ที่เรียกร้องสิทธ์บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม และพร้อมทำตามข้อกำหนดที่ชัดเจนร่วมกัน
อาจารย์ประภัสสร วงศ์ไชยะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เล่าว่าขั้นตอนก่อนมีระเบียบดังกล่าวออกใช้ ได้มีการเชิญผู้ปกครองมาทำความเข้าใจซึ่งมีการตอบรับอย่างดี โดยเฉพาผู้ปกครองที่มีลูกหลานเป็นนักเรียนเพศสภาพต่างดีใจที่โรงเรียนเข้าใจและเปิดโอกาสให้เด็กๆมีความมั่นใจในแบบของตนเอง เพราะจะเป็นการเข้าใจถึงบทบาทและกาลเทศะที่เด็กต้องเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
ส่วนเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ต่างดีใจและยอมรับในข้อตกลงตามระเบียบของโรงเรียน ซึ่งหากคนไหนต้องการไว้ผมตามเพศสภาพก็จะได้พูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อทำใบขออนุญาตต่อไป โดยนายคุณานนท์ มองศรี ประธานนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามความมั่นใจของแต่ละคน เพราเรื่องทรงผมเป็นหน้าตาที่สร้างบุคลิกและก่อให้เกิดความมั่นใจ ในด้านการแต่งกายไปรเวทนั้นตนเองคิดว่ายังไม่ควร เพราะหากให้ใส่ไปรเวทมาโรงเรียนจะควบคุมดูแลยาก เพราะไม่ทราบใครเป็นใคร และการอยู่รวมกันถึง2400กว่าคนนั้น คงเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงมาก
นอกจากนั้นนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ยังทิ้งท้ายเรื่องปัญหาของห้องน้ำที่หลายโรงเรียนกำลังหันหน้าเข้าปรึกษากัน ที่จะทำห้องน้ำสำหรับ lgbtq+ เพื่อให้เด็กๆมีความสบายใจในการทำธุระส่วนตัวมากกว่าปัจจุบันที่ต้องแอบเข้าห้องน้ำ หรือต้องพาเพื่อนไปด้วย บางคนถึงกับกลั้นไว้ไปเข้าที่บ้านก็มี ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีทางเลือกตามเพศสภาพ และมีความสุขกับการมาโรงเรียน
สัมภาษณ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เสื้อสีน้ำตาล
อาจารย์พรพล อ่ำทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     เสื้อสีน้ำเงิน
อาจารย์ประภัสสร วงศ์ไชยะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   เสื้อขาวลายดำ
นายคุณานนท์ มองศรี ประธานนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เสื้อกีฬาสีน้ำเงิน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป