18/07/2024

สตูล กอ.รมน.สตูล ปลูกฝัง เยาวชนรักสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

สตูล กอ.รมน.สตูล ปลูกฝัง เยาวชนรักสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

วันนี้ 23 มิถุนายน 2566 พ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช รอง ผอ.รมน.จังหวัด สตูล (ท.) เป็นประธานในกิจกรรมการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติด้านชุมชน คุณธรรม การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน ” ประจำปี 2566 กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังอุปนิสัยความรักและความภูมิใจใน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้กับเยาวชน โดยกำหนดนักเรียนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ของโรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนประจำอำเภอ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 สถานศึกษา รวม 30 คน อายุ 12 – 18 ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โดยนักเรียนผู้เข้าประกวดระดับจังหวัด ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และเข้าสู่การประกวดระดับภาค, รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 3 รางวัล จะได้รับ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย น.ส.พิธพร นิโกบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, นางวิไลลักษณ์ ทองช่วย ข้าราชการบำนาญ , นายอรรถพร สารานพกุล ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ซึ่งมีผลการตัดสินการประกวดของคณะกรรมการ ดังนี้ ลำดับที่ 1) เด็กหญิงปานไพลิน กิมาคม โรงเรียนกำแพงวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2) นางสาวมุมีนา มูเก็ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 3)นางสาวอภิชญา สันโด โรงเรียนกำแพงวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย 4) เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันทโร โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ได้รับรางวัลชมเชย 5 )นาย อับดุลการีม หยาหลี โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย สำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้ มีศึกษาธิการจังหวัดสตูล , ผอ.โรงเรียนบ้านคลองขุด , ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล และ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองสตูลและครูที่ปรึกษาของแต่ละโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดในครั้งนี้

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป