24/07/2024

ปทุมธานี ชาวพุทธปทุมธานีร่วมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา

ปทุมธานี ชาวพุทธปทุมธานีร่วมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์ จำนวน 96 รูป และองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข, คณะผู้บริหารและผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และพุทธศาสนิกชน เจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา (26 มิถุนายน 2566)


ภายในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เริ่มต้นด้วย นายปรีชา เดชพันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย, เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, อาราธนาศีล รับศีล, ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และสวดบทถวายสดุดีพระเกียรติคุณ “วีสติมสังฆราชาภิสดุดี” เป็นทำนองสรภัญญะ ต่อด้วยร่วมกันปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และถวายผ้าไตรไทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ จำนวน 96 รูป เพื่อถวายพระกุศลฯ ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในครั้งนี้ มีการดำเนินงาน 2 ระบบ คือ ระบบ on-site ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นแม่ข่ายศูนย์การการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศของพิธีฯ แพร่ภาพ เข้าสู่ลูกข่ายระบบ online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoom และ facebook live page: โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (@wat3579) ขยายไปทั่วประเทศทั่วโลก


พระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวว่า “ขอให้ทุกรูปทุกท่านรวมบุญกุศลอันเกิดจากการ เจริญพระพุทธมนต์ และกุศลจริยาอันกระทำไว้ดีแล้ว ทางกาย ทางวาจา และทางใจ กับทั้งคุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อถวายพระกุศลแด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน ถึงพร้อมด้วยพระพรรณ สุข พล และสวัสดิภาพทุกสถาน ขอทรงบริบูรณ์ด้วยพระบารมีธรรมอันหาประมาณมิได้ มาปกคุ้มครองความสวัสดีของราชอาณาจักรไทย ขอให้ทรงบรรลุถึงความรุ่งเรืองสูงสุด ในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อทรงเป็นที่พึ่งที่ยังความปีติโสมนัสของปวงศิษย์ และสาธุชนทุกหมู่เหล่า ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่สังฆมณฑลไปตราบนานเท่านาน”


สำหรับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข นั้น เป็นหนึ่งในงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ที่มุ่งพัฒนาวัด และชุมชนให้เรียบร้อยรื่นรมย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และการพัฒนาจิตใจของประชาชน มีแผนการดำเนินงานเป็นระบบ และระยะอย่างชัดเจน ภายใต้หลัก 3579 มีหัวใจของโครงการฯ คือ กลไกการสร้างสายสัมพันธ์ความร่วมแรงร่วมใจกันของวัด ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น ด้วยอุดมการณ์ร่วมกัน คือ ศรัทธาปสาทะในบวรพระพุทธศาสนา และเจตจำนงให้วัดเป็นสถานสัปปายะ อำนวยสันติรสแก่ผู้เข้ามาพึ่งพาบำบัดทุกข์ และเสริมสร้างความสุขทั้งแก่กาย และใจ อันจะนำไปสู่ความวัฒนาสถาวรของประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการฯ www.wat3579.com ถึงปัจจุบันมีวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 25,718 วัด และองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ กำลังดำเนินงานร่วมกัน เพื่อยังให้เกิดผลสัมฤทธิผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นอย่างครอบคลุมทุกวัดทั่วประเทศสืบไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป