13/07/2024

สพป.สงขลา เขต 2 จัดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สพป.สงขลา เขต 2 จัดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 


ที่ สพป.สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 กล่าวว่า สพป.สงขลา เขต 2 ขยับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มอบหมาย กลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามสถานการณ์จริงในสังกัด จำนวน 63 คน ระหว่างวันที่26-27


ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์จริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามหัวข้อ :
Clothing store ,Bank,Restaurant
,Clinic and Supermaket


จัดการเรียนเพื่อขยับการสื่อสารภาษาอังกฤษตามสถานการณ์จริงตามกลุ่มการเเรียนรู้ ตาม
กลุ่มที่ 1 วิทยากร : Ms.Ndaya Rekla Endah รร.บ้านกำแพงเพชรและคณะ
กลุ่มที่ 2 วิทยากร : Ms.Mforngang Bridget Ebangha รร. บ้านกำแพงเพชร และคณะ นำ ครูสอนภาษาอังกฤษทั้ง 63 คน ลงภาคสนามฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ เรียนรู้ : โครงสร้างประโยค ภาษาสื่อสารตามสถานการณ์ที่ได้ฝึกทักษะ


การนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ
การรับฟัง : ผลการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์จริง จากการ
สรุปการฝึกจากกลุ่ม
โดยอุทัย กล่าวถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในโลกปัจจุบันและอนาคตครูจะต้องมีความรู้มีความสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดีเพื่อนำความรู้ เทคนิคการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยน


แปลง รู้ทันสถานการณ์ให้กับประชากรวัยเรียน รวมถึงการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อส่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียนให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อไป
โดยมีนางนภวรรณ สุวรรณประสม ศึกษานิเทศ สพป.สงขลาเขต 2 ผู้บริหารโครงการภาษาอังกฤษฯ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป