12/12/2023

การดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง สำนวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

ารดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง สำนวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2566 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว มีคำร้อง ความปรากฏ ข้อมูลเบาะแส จำนวนทั้งสิ้น 357 เรื่อง โดยข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2566
มีรายละเอียด ดังนี้

คําร้อง / ความปรากฏ / ข้อมูลเบาะแส

จำนวน  357 เรื่อง ประกอบด้วย

– คำร้อง  จำนวน 278 เรื่อง

ความปรากฏจำนวน 38 เรื่อง

ข้อมูลเบาะแสจำนวน 41 เรื่อง

ดำเนินการแล้วเสร็จ

– การพิจารณาคำร้อง

 

 

– การวินิจฉัยชี้ขาดสำนวน

จำนวน  267 เรื่อง ประกอบด้วย

จำนวน 236 เรื่อง

สั่งไม่รับ / รวบรวมเป็นข้อมูล จำนวน 156 เรื่อง

– ไม่มีมูล / ยกคำร้อง / สั่งยุติเรื่องจำนวน80 เรื่อง

จำนวน 31 สำนวน

– ยกคำร้องจำนวน27 สำนวน

– ดำเนินคดีอาญาจำนวน3 สำนวน

– ยื่นคำร้องต่อศาลจำนวน1 สำนวน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน 90 เรื่อง

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอแจงว่า ทุกคำร้องได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการสืบสวน
ไต่สวน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 และเรื่องที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบเป็นรายคดีแล้ว สำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป