11/12/2023

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมหน่วยงานกระทรวงการคลัง จังหวัดปทุมธานี มอบนโยบายร่วมกันขับเคลื่อน กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมหน่วยงานกระทรวงการคลัง จังหวัดปทุมธานี มอบนโยบายร่วมกันขับเคลื่อน กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.66 เวลา 10.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพบปะและมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดปทุมธานี แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมผู้บริหารการคลังจังหวัด ครั้งที่ 10/2566 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี โดยมี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวอัญชลี พึ่งพูลผล คลังจังหวัดปทุมธานี นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี และหน่วยงาน ได้แก่

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1, สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2, ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปทุมธานี, ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานเขตปทุมธานี , สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปทุมธานี, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางฯ , ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงาน คปภ.จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า หน่วยงานการเงินและการคลัง มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและจังหวัด

จึงขอให้ร่วมกันทำงานโดยไม่แบ่งแยกว่าสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยเน้นส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดช่องว่างทางรายได้ ให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เช่น การจ่ายเงินชดเชยค่าประสบภัย การถ่ายโอนทรัพย์สินหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ฯลฯ พร้อมให้ธนาคารระมัดระวังเรื่องของการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง การสร้างข้อมูลเท็จเพื่อนำมาขอรับสินเชื่อต่าง ๆ จากสถาบันการเงิน และเน้นย้ำความสำคัญในการบริหารงบประมาณของจังหวัด ให้มีความรอบคอบรัดกุม ตั้งแต่การจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการเบิกจ่าย ซึ่งคลังจังหวัด ต้องติดตามเร่งรัด ทั้งงบปกติ งบเบิกเหลื่อมปี และรีบรายงานหากเกิดปัญหาอุปสรรค

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป