24/06/2024

ตาก – แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล สมัยที่ 28 ปี 67-68

ตาก – แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล สมัยที่ 28 ปี 67-68
ที่ห้องประชุมชั้น 2 ของศาลเจ้าจีนปุงเฒ่ากง-ม่า เขตเทศบาลนครแม่สอด นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล สมัยที่ 28 ปี 67-68 โดยก่อนวาระการประชุม ทาง นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวรได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลที่ได้ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งสมัย และทางประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลได้มอบกระเช้าเพื่อเป็นการขอบคุณ โดยมี นายวิชัย เตรยาวรรณและนายสุรชัย วีระสมเกียรติ รองประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ด้วยแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ได้กำหนดประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2567 ของกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล สมัยที่ 28 ปี 67 -68 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 3 เดือน ที่ผ่านมา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล สมัยที่ 28 ปี 67-68 เพื่อบริหารงานของมูลนิธิฯ สืบต่อจากคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 27 ที่ได้หมดวาระลง ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล สมัยที่ 28 ปี 67-68 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1-2-3 และประชุมใหญ่ประจำปี 2566 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ นายกสภาบริหารการศึกษารายงานกิจกรรม รอบ 3 เดือน เหรัญญิกรายงานสถานภาพทางการเงินรอบ 3 เดือน กรรมการก่อสร้างรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 3 เดือน ประธานกรรมการศาลเจ้าปุงเฒ่ากง รุ่นที่ 55 ประจำปี 2567 รายงานผลการดำเนินการจัดงานเทศกาลตรุษจีน – งานง่วนเชียว ปี 2567 หัวหน้าแผนกฝ่ายร้ายงานกิจกรรม รอบ 3 เดือน ฝ่ายบรรเทาภัย – สวัสดิการสังคม ฝ่ายสำนักงานฝ่ายสังคม ฝ่ายสุสาน ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายสวดมนต์จีน เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา การพิจารณาและรับรองบุคคลที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกตลอดชีพของแม่สอดมูลนิธิฯและเรื่องอื่น ๆ //////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป