24/07/2024

เพชรบูรณ์-โฆษา ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-โฆษา ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จากทั่วประเทศที่มีประสิทธิภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ จำนวน 10 ชุมชน เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยว วิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประสานเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยมีชุมชนคุณธรรม จำนวน 5 ชุมชน ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
1.ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน อ.น้ำหนาว
2.ชุมชนคุณธรรมวัดโฆษา อ.หล่มสัก
3. ชุมชนคุณธรรมบ้านนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์


ซึ่งทั้ง 3 ชุมชนเป็นครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ ที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางวัฒนธรรมและผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ ในการสืบสาน รักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาฯ กระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2566 ส่วนชุมชนที่
4. ชุมชนคุณธรรมวัดศรีฐานปิยาราม อ.หล่มเก่า เป็นเครือข่ายชุมชนคุณธรรม บวร On Tourที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี 2565 และ
5. ชุมชนคุณธรรมวัดท่ากกแก อ.หล่มสัก เป็นเครือข่ายชุมชนคุณธรรม บวร On Tour และ
ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565 สาขาช่างฝีมือดั้งเดิม จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งในส่วนคณะกรรมการได้พิจารณาตามหลักเกณท์การคัดเลือก จำนวน 3 ข้อหลัก 65 ข้อย่อย ประกอบด้วยวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและความยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน โดยคณะกรรมการได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ชุมชนคุณธรรมวัดโฆษา หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก ได้รับการพิจารณาเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดโฆษา มีความโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ซึ่งเป็นการสืบสานพิธีบุญคูณลานสู่การขวัญข้าว และเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ประชาชน และ เกิดจากพลังความรัก ความศรัทธา และความสามัคคีของบวร ประกอบด้วย บ้าน วัด ราชการ ที่ร่วมกันจัดงานเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและรำลึกถึงบุญคุณพระแม่โพสพ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างความสามัคคีและสร้างรายได้ให้ชุมชน นอกจากนี้ยังมีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง. กลุ่มหัตกรรมทอผ้าขิด ศิลปะการแสดงพื้นบ้านฟ้อนเสื้อแขบลาน เพื่ออัญเชิญเทพเจ้ามาปกปักรักษา ดลบันดาลให้ให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจเอาไว้ รวมทั้งสักการะพระพุทธรูปไม้โบราณ โบสถ์มหาอุด สิมโบราณรวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณท์เครื่องจักสานและของทานเล่น มะพร้าวแก้วน้ำหอม โดยหลังจากนี้ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จะส่งรายชื่อ. แบบรายงานข้อมูลพร้อมวิดิทัศน์นำเสนอชุมชนให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็น 10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถีระดับประเทศต่อไป

มนสิชา คล้ายแก้ว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป