21/07/2024

สทนช.เสนอร่างผังน้ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนพิจารณาให้ความเห็น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)เปิดเวทีรับความคิดเห็น ครั้งที่ 1 นำเสนอร่างผังน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก หวังบรรเทาความเสียหายจากภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มิ.ย.ที่โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่นระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 นำเสนอร่างผังน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)มีคณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานภาครัฐ อปท.และ ปชช.ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน มีนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร ผอ.กลุ่มวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ สทนช.และนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายก อบจ.ระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2561 กำหนดให้ สนทช.มีหน้าที่จัดทำผังน้ำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ กนช.ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ซึ่งผังน้ำเป็นการนำเสนอชุดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในรูปของแผนที่หรือแผนผังที่แสดงระบบทางน้ำ ซึ่งเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงทางออก โดยผังน้ำจะครอบคลุมไปถึงแหล่งน้ำ ทางน้ำต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น อาจมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีหรือบางช่วงเวลาก็ได้

ทั้งนี้เมื่อการจัดทำผังน้ำแล้วเสร็จ ปชช.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะทราบว่าตนเองอยู่จุดเสี่ยงน้ำท่วมหรือไม่ คณะกรรมการลุ่มน้ำมีข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม หน่วยงานของรัฐ และ อปท.มีข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดวางโครงการเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง-น้ำท่วม ตลอดจนการอนุมัติ อนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่จะไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนหรือกีดขวางการไหลของน้ำ อีกทั้งผังน้ำดังกล่าว จะนำไปเชื่อมโยงกับผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในภาพรวมของประเทศให้เกิดประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบต่อไปได้.

 

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป