26/07/2024

ขอนแก่น – ชีวิตยังมีหวัง พลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ ร่วมบริจาคสมทบทุน “กองทุนวันศรีนครินทร์” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น – ชีวิตยังมีหวัง พลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ ร่วมบริจาคสมทบทุน “กองทุนวันศรีนครินทร์” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยาบาลศรีนครินทร์


เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และแถลงข่าวการจัดงานวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนแถลงข่าวแนวทางการจัดหาทุน สิทธิประโยชน์ และนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนองค์กรเอกชนในเขตภูมิภาค แถลงข่าว แนวทางการระดมทุนในปีนี้โดยมี อ.รัตนภรณ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ บอร์ดบริหารตลาดต้นตาล  นางวัฒนา พุทธิสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนวันศรีนครินทร์  นางสุมารินทร์  กาญจนวรางกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์  คงวัฒนกุล ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ รศ.นพ.วันชนะ  สืบไวย ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ รศ.พญ.สุพินดา คูณมี ผู้แทนศิษย์เก่า ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมรับฟัง


ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันศรีนครินทร์” เพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “กองทุนวันศรีนครินทร์” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินที่มีผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายจำนวน 2,110,000 บาท ให้เป็นทุนสำหรับจัดตั้งเริ่มแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2540 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมหารายได้สมทบทุนเพิ่มเติมมาเป็นประจำทุกปี ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับกองทุนวันศรีนครินทร์อยู่ในพระราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและคณะแพทยศาสตร์อย่างหาที่สุดมิได้ ในปี พ.ศ.2566 นี้ ได้กำหนดจัดรายการพิเศษทางโทรทัศน์ขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 – 18.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมทั่วประเทศ


นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนองค์กรเอกชนในเขตภูมิภาค แถลงข่าว แนวทางการระดมทุนในปีนี้ ว่า บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด โดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัทได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรณรงค์การบริจาค จากคหบดี หอการค้าทุกจังหวัดทั่วภาคอีสาน นักธุรกิจ องค์กรเอกชน สมาคมผู้ประกอบการ ในเขตภูมิภาคช่วยกันระดมทุนเข้าสมทบกองทุน”กองทุนวันศรีนครินทร์ฯ” สำหรับแนวทางการระดมทุนในปีนี้ ทราบว่า สำนักงานกองทุนวันศรีนครินทร์ ได้ดำเนินการเชิญชวนบริจาคไปยัง ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ส่วนราชการในประเทศไทย,นักธุรกิจทั่วประเทศไทย, ประชาชนผู้มารับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้บริจาครายเดิมและกลุ่มผู้บริจาคเป้าหมายใหม่
“สำหรับตนเองและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ก็จะได้ช่วยเชิญชวนในกลุ่มนักธุรกิจหอการค้าจังหวัดต่างๆ ผู้ประกอบการ องค์กรจีน องค์กรเอกชน ในจังหวัดขอนแก่นและเครือข่ายรอบเขตภูมิภาค เพื่อร่วมกันบริจาค ท้ายนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านบริจาค สมทบ “กองทุนวันศรีนครินทร์ฯ ” สอบถามละเอียด ได้ที่ โทรศัพท์ (043) 363 688 และ (043) 363 130 ทุกวัน เวลาราชการ”นายจิรวุฒิ กล่าว


นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุน สมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ แถลงข่าวแนวทางการจัดหาทุน สิทธิประโยชน์ ว่าในแต่ละปีการจัดงานวันศรีนครินทร์ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุน
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีข้อจำกัด ในการรักษาเกินสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ซึ่งปีที่ผ่านมากองทุนวันศรีนครินทร์ ฯ มียอดผู้บริจาคทั้งสิ้น24,255,002.85 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสองบาทแปดสิบห้าสตางค์ ) ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดสดเนื่องในวันศรีนครินทร์ และ กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และเดินการกุศล
นายอภิสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าซึ่งผู้ที่บริจาคสมทบเข้ากองทุนวันศรีนครินทร์ จะได้สิทธิประโยชน์ดังนี้ 1.ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามกฎหมาย 2.การขอพระราชทานเครื่องราชสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ 3.บริการรถฉุกเฉิน รับ-ส่ง 4.ประสานงานศูนย์จองห้องพิเศษ และเป็นผู้มีอุปการคุณซึ่งได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาค สมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี “กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี”ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-64185-5 และธนาคารกรุงศรีอยุธยา /สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี438-1-123456 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-4336-3688 และ 0-4336-3130 ทุกวันเวลาราชการ


รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และแถลงข่าวการจัดงานวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2566 ว่าสืบเนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระศรีนครินทราบรมราชนนี เป็นวันศรีนครินทร์ เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน พร้อมทั้งพระราชทานบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง กองทุนวันศรีนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2540
รศ.นพ.อภิชาติ กล่าวต่อไปว่าต่อมาในปี 2551 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนขยายเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการวิจัยสร้างความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ของคณะแพทยศาสตร์ ที่มีต่อสังคม พร้อมทั้งได้ดำเนินกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ กองทุนวันศรีนครินทร์ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา


รศ.นพ.อภิชาติ กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันศรีนรินทร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์โดยกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า จัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลทักษิณานุประทาน กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และนิทรรศการสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพพิเศษ บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รศ.นพ.อภิชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่ากิจกรรมหารายได้สมทบ กองทุนวันศรีนครินทร์ ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน “วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน”เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมาและ การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้น วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 – 18.00 น.จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรับชมรายการพิเศษเทิดพระเกียรติสมด็จย่าและร่วมบริจาคในวันและเวลาดังกล่าว.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป