23/07/2024

ร้อยเอ็ด…วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด…วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

วันนี้( 22 มิถุนายน 2566) เวลา 08.20 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ครอบครู ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบทุนการศึกษาพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมี ดร.ธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับการไหว้ครู ครอบครู นั้น ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล หากบุคคลใดจะร่ำเรียนศิลปวิทยาการด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ต้องมีครูเป็นผู้ถ่ายทอด โดยประกอบพิธีไหว้ครูเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ ทำให้เกิดขวัญกำลังใจและภูมิใจว่า ตนก็เป็นศิษย์มีครู และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ประสาทความรู้และผู้มีพระคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนด้านศิลปะจะต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ คือ การแสดงถึงความเคารพกตเวที แด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์ ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ แก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในการศึกษาเล่าเรียนนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจและจะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าว ชื่นชม ยินดี ในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการไหว้ครู ถือได้ว่าหากบุคคลใดจะร่ำเรียนศิลปะวิทยาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ต้องมีครูเป็นผู้ถ่ายทอด ทำให้เกิดขวัญกำลังใจและภูมิใจว่าตน “เป็นศิษย์มีครูจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ครูเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพและชื่นชมจากบุคคลโดยทั่วไปเพราะครูคือ“ ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่มีพระคุณรองลงมาจากบิดามารดาจึงเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองของนักเรียนนักศึกษาให้คงอยู่สืบไป

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป