12/12/2023

ชลบุรี-ผวจ.ชลบุรี เปิดทําบัตรประชาชน ทม.หนองปรือ รองรับความเจริญและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น

ชลบุรี-ผวจ.ชลบุรี เปิดทําบัตรประชาชน ทม.หนองปรือ รองรับความเจริญและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น

 

วันที่ 25 ต.ค.66 ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ของเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีนายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชาวหนองปรือและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธีเปิด


เทศบาลเมืองหนองปรือ ให้ความสําคัญกับการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทำให้ปัจจุบันสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ มีความพร้อมในการให้บริการจัดทําบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อบริการประชาชน ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านของเทศบาลเมืองหนองปรือ และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง รองรับความเจริญของท้องถิ่นที่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม


อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดให้ทําบัตรประจำตัวประชาชน วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป